Forlænget spilletid til Blåhøj Skole?

På mandag skal byrådet beslutte, om Blåhøj Skole skal nedlægges til sommer, eller om skolen skal fortsætte som kommunal folkeskole frem til 2024.

Såvel byrådet som økonomi- og planudvalget samt børne-, kultur- og fritidsudvalget er indkaldt ekstraordinært for at tage stilling til spørgsmålet.

Årsagen er, at en beslutning om at nedlægge skolen i Blåhøj til sommer, skal være truffet inden 1. marts for at kunne træde i kraft fra det kommende skoleårs start, og møderne har da også fremgået af byrådets mødeplan siden starten af januar.

Lukningen af Blåhøj Skole har været sendt i offentlig høring, hvilket har udløst i alt 10 høringssvar fra bl.a. Blåhøj Beboerforening, Brande City, den fælles skolebestyrelse for Blåhøj Skole, Dalgasskolen og Artium, Blåhøj Sogns Jagtforening og Blåhøj Hallens bestyrelse.

Efter høringsfristens udløb er der desuden indkommet et supplerende høringssvar fra Friskolegruppen Blåhøj, der arbejder på at stable en friskole på benene, og selvom høringssvaret er indkommet for sent, anbefaler vicekommunaldirektøren Rasmus Byskov-Nielsen, der også er direktør for børn og fællesskaber, at høringssvaret medtages på lige fod med de øvrige høringssvar.

Mange positive tilkendegivelser

I høringssvaret oplyser friskolegruppen, at den private daginstitution Solstrålen er gået fra 20 børn i 2020 til nu 35, at 14 af 18 adspurgte i forbindelse med et forældrearrangement i Solstrålen (78 %) tilkendegav, at de var interesserede i at lade deres børn starte på Blåhøj Friskole (de resterende børn kommer fra et andet skoledistrikt), og at 81 % af de adspurgte forældre på Blåhøj Skole tilkendegav, at de var positive overfor at lade deres børn gå på Blåhøj Friskole.

Det giver et udgangspunkt på 53 elever, men om budgettet kan hænge sammen, afhænger dels af det endelige børnetal, dels af prisen for at overtage Blåhøj Skole og skolens inventar.

Det er imidlertid ikke det, udvalgene og derefter det samlede byråd skal tage stilling til på mandag, men derimod om nedlæggelsen af Blåhøj Skole skal effektueres pr. 31 juli i år eller udsættes til 31. juli 2024, et ønske der er blevet ytret fra flere sider.

Skal finde 2,8 mio.

Et tredje muligt scenarie er ganske vist at bevare skolen som kommunal folkeskole, hvilket vil koste ca. 3,8 mio. kr. årligt, men da der allerede i forbindelse med indgåelsen af budgetforliget i september var enighed blandt forligspartierne (Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige) om at nedlægge skolen, er dette udfald næppe sandsynligt.

I stedet skal byrådspolitikerne tage stilling til, om de vil finde yderligere knap 2,8 mio. kr. – 1,2 mio. i 2023 og 1,6 mio. i 2024 – til at drive skolen i et år ekstra. Hertil kommer en eventuel tillægsbevilling til drift.

I forvejen skal der hentes ca. 1,6 mio. kr. enten i byrådets usikkerhedspulje eller på skoleområdet generelt til at dække den manglende besparelse i de første 7 måneder af 2023, indtil nedlæggelsen af Blåhøj Skole tidligst kan effektueres.

Elevtallet falder yderligere

Forventningen er, at elevtallet til det kommende skoleår vil falde yderligere, idet der er udsigt til færre elever i den kommende 0. klasse end i den nuværende 6. klasse. Den ældste årgang på Blåhøj Skole består i indeværende skoleår af 14 elever, mens der kun er 8 forældrepar, der har tilkendegivet, at deres barn skal starte i 0. klasse på Blåhøj Skole efter sommerferien.

Derudover er der yderligere 5 kommende 0.-klasseselever i skoledistriktet, der ønsker at starte på andre skoler i området.

Et fald i elevtallet på 6 elever vil betyde en mindre indtægt for Blåhøj Skole på ca. 240.000 kr., hvilket uvægerligt vil få indflydelse på personalesituationen.

Desuden mister Blåhøj Skole et årligt tilskud på 125.000 kr. fra den nu afskaffede pulje til specialområdet for at kompensere for elever, der ellers ville skulle have været visiteret til andre tilbud.

Der er i øvrigt ikke lagt op til den helt store debat om skolelukningen i udvalgene: Mødet i børne-, kultur- og fritidsudvalget starter kl. 17.00, kl. 17.30 mødes økonomi- og planudvalget, og allerede kl. 17.45 påbegyndes byrådsmødet i byrådssalen, som tilhørere i modsætning til de to udvalgsmøder har mulighed for at overvære.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul