Gult kort til udvalgsformanden, skoledirektøren, skolechefen og skolebestyrelserne

Ismail Yalcin

På mandagens byrådsmøde behandlede vi et punkt på dagsordenen, hvor hele 10 skoler havde ansøgt om mulighed for at afkorte skoledagen i almenområdet. Hverken udvalgsformanden, skoledirektøren, skolechefen eller skolebestyrelserne har forstået budskabet med dele af skolereformen. Det bekymrer mig alvorligt, at folk vi har meget tillid til handler så uforsvarligt på et yderst følsomt område. Heldigvis blev det oprindelige forslag om generel fravigelse af skoletimerne forkastet af flertallet i byrådet. Inklusiv mig. Derefter vedtog vi et nyt forslag, hvorefter skolerne fik mulighed for at søge om afkortning af skoledagens længde i helt særlige tilfælde efter en konkret og individuel vurdering. Helt i overensstemmelse med folkeskolelovens § 16b, stk.1.

Samtlige skoler har ellers kommet med nogle glimrende argumenter i deres ansøgninger, men jeg finder det uheldigt, at ingen af skolerne har sat sig ind i stoffet grundigt nok inden de har sendt deres ansøgninger. Jeg trækker det gule kort fordi jeg – som alle de andre byrådsmedlemmer – går og tror, at vores folk ude på marken ved bedst om det enkelte område, de arbejder med til daglig. Men sagen fra i går viser, at det ikke altid kan være tilfældet.

Skolereformen har blandt andet til formål at gøre vores elever dygtigere (specielt i fagene dansk og matematik), mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater (færre dårlige resultater i læsning og matematik) samt tilliden og trivslen skal styrkes. Set i et større international konkurrencemæssig perspektiv skal vi blive bedre til at læse, regne og skrive i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med.

Understøttende undervisning

Derfor har man øget antallet af skoletimerne for alle klassetrin. Nogle af de ekstra timer skulle gå til understøttende undervisning med henblik på at gøre skoletiden mere variereret og differentieret. Skolerne kan bruge den understøttende undervisning til åben skole, elevsamtaler/feedback, arbejde med sociale kompetencer og trivsel, motion og bevægelse, lektiehjælp og faglig fordybelse, specialundervisning, supplerende undervisning, klassens time, mm. Understøttende undervisning skal anvendes til at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, læring, motivation og trivsel. Skolereformen har hermed med denne mulighed givet skolerne et rigtigt vigtigt ”værktøj”.

Fravigelse af hovedreglen om længere skoledage

Den ovenstående hovedregel om længere skoledage er udgangspunktet. Dog er der undtagelsesvis mulighed for at fravige denne hovedregel. Fravigelsesmuligheden gælder generelt for børnehaveklassen og 1.-3. klassetrin. Så vidt så godt.
For så vidt angår 4.-9. klassetrin gælder fravigelsesmuligheden kun med helt særlige behov. Folkeskolelovens § 16b, stk. 1 giver kommunalbestyrelsen mulighed for at reducere den understøttende undervisning, hvis der samtidig sker en forøgelse af antallet af undervisningstimer i fagene, herunder særligt i dansk og matematik, med to voksne i klassen. Lovteksten angiver ikke nærmere, hvad disse helt særlige behov er. Derfor kan man med rette kigge i lovforarbejderne, dvs. se nærmere på, hvad lovgiver har haft i tankerne, da loven blev lavet. Her kan man læse, at fravigelsen kan være hensigtsmæssig, hvis der er tale om en klasse med særlige trivselsproblemer, der kan skyldes mobning eller klassens sammensætning. Eller hvis en eller flere elever befinder sig i en vanskelig situation, der har betydning for hele klassen, f.eks. der er store problemer med uro i klassen mv.

Ulovlighed blev reddet på målstregen

Som det også står i lovforarbejderne kan kommunalbestyrelsen kun give tilladelse til at afkorte skoledagen i helt særlige tilfælde og ikke efter en generel forhåndsgodkendelse for alle klasser på alle ansøgende skoler, som det var tilfældet i mandags. Det erefter min opfattelse direkte ulovligt. Det ville direkte sabotere vigtige dele af skolereformen og gøre det sværere at implementere den, hvis byrådet havde besluttet at give en generel tilladelse til at forkorte skoledagen for alle klasser på alle de 10 ansøgende skoler. Det bekymrer mig alvorligt, at vores fagfolk og aktører på området kan overse en så helt fundamentalt forskel. Det virker helt utroligt, at sådan en sag overhovedet kunne komme på dagsordenen i den form. Det er dog korrekt, at flere andre kommuner har gjort det muligt for enkelte skoler at søge om denne dispensation for enkelte af deres klasser efter en konkret individuel vurdering. Og ikke for hele skolen. Det er en total misforståelse.

Vi skal alle stå sammen om skolereformen

Lige siden skolereformen kom på tale, har der været oprør mod den. Nu er det snart 3 år siden, reformen trådte i kraft, og der er stadig mange parter, aktører og eksperter, der fortsat kritiserer skolereformen. Til sammenligning kan jeg oplyse, at vi har haft flere andre katastrofale reformer på arbejdsmarkedsområdet, hvor ingen af disse reformer indtil videre har virket efter hensigten. De skiftende regeringer kan frit ændre væsentlige dele af disse reformer, hvilket de også gør. Men lige i forhold til skolereformen, ja, så har vi ikke den luksus at ”pille” ved den efter smag og behag. Vi er simpelthen nød til at stå sammen om den. Vi har ikke luksus til at mislykkes med denne reform. Jeg har personlig ikke mødt en eneste elev, der jubler over de længere skoledage. Flere gange har jeg endda mødt elever, der fortæller, at de nærmest glor i luften i de der ”ekstra timer” (understøttende undervisning) og venter på at tiden går. Jeg mener bestemt ikke, at få fortællinger berettiger mig til at danne et generelt indtryk af, hvordan skolereformen virker i vores kommune. Men det holder mig heller ikke tilbage for at bede om en redegørelse for hvordan samtlige skoler i vores kommune har håndteret den understøttende undervisning samt hvad de har gjort af konkrete tiltag/indsatser indtil videre for at fjerne betydning af social baggrund.

Byrådsmedlem Ismail Yalcin, løsgænger

Tilføj kommentar

Annoncer

Bannerannonce for dinTandlæge i Brande
Bannerannonce for Brande Bogen

VIP annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul