Supplerende høringssvar vedr. forslag til kommuneplantillæg nr 46 og lokalplan nr 398 - Nordlundvej

Der er siden mit oprindelige høringssvar af 25. januar 2021 fremkommet vigtige, nye oplysninger om 2 forhold, som begge er af afgørende betydning for det centrale spørgsmål om beskyttelsen af den fredede Brandlund Hede.

1) BM Invest har mandag den 1. februar påbegyndt fældning af det, der i planforslaget benævnes "skoven i syd". Når dette læses, er fældningen tilendebragt med fuldstændig rydning til følge.

Det er et voldsomt hastværk, der har været udvist, og man kan med god grund spørge hvorfor? Hvad har man villet opnå med det? Og bør man kunne opnå det ønskede med sådanne metoder?  

Sagen er, at fældningen er sket midt i en igangværende lokalplan-proces, hvis udfald endnu ikke kendes, og at man på denne måde hensynsløst søger at påvirke/forhindre en principielt demokratisk proces. Hvad er det for en tænkning, der ligger bag sådan ageren, der sker efter devisen "vi gør hvad, der passer os". Jeg finder det helt utilstedeligt og helt uantageligt. Selv efter lokalplanen, der jo ligger i forslag og ikke er vedtaget, kan man ikke blot fuldstændigt rydde området uden iagttagelse af visse fremgangsmåder, men det kan man åbenbart se stort på, så længe lokalplanen ikke er vedtaget?

Hvad ville der være sket ved at have afventet lokalplansagens afslutning? Man kommer jo alligevel ikke længere før lokalplanen måtte blive endeligt vedtaget og godkendt i Planklagenævnet!   

I øvrigt ændrer fældningen jo intet principielt, forstået på den måde, at der alligevel og fortsat er de samme afgørende  gode grunde til, at området ikke skal bebygges, men i forbindelse med byggemodningen udlægges som natur/skov. 

Jeg erindrer om, at ifølge Strukturplanen skulle dette areal også friholdes for bebyggelse og henligge som natur.  

2) Det er kommet frem, at der til erstatning for rideklubbens nuværende folde agtes etableret nye folde på et - stort - areal på Brandlund Hede grænsende helt op til det fredede område,herunder på det areal med juletræer, som jeg omtalte i mit oprindelige høringssvar. Dette vil være katastrofalt, og Byrådet bør ubetinget sørge for, at dette ikke sker. 

Etableringsplanerne er i øvrigt nøje svarende til, hvad jeg forudså i mit oprindelige høringssvar.   

Men sådanne store golde og bare arealer til hestefolde bør naturligvis ikke etableres på dette sted, og den eneste rigtige løsning er derfor en planlægning, der sikrer bevarelsen af de nuværende folde. 

Afhængigt af hvor foldene helt eksakt ønskes placeret, forhindres etableringen i øvrigt også af, at området mellem fredningen og " juletræerne " også er hede, hvorpå der findes lyng. Området er dels i sig selv hede og dels - selv om det ligger lige udenfor fredningen - en del af Brandlund Hede. En del af dette område har endda været omfattet af Ikast-Brande kommunes hedepleje, udført senest i 2020.Også hede der ikke er omfattet af selve fredningen, er alligevel fredet efter naturbeskyttelseslovens regler, herunder § 3. Foldene, der jo bare bliver golde og bare arealer, kan derfor ikke lovligt placeres på sådanne arealer. 

Det er afgørende for vurderingen af de samlede planer, at man ved, hvad der fremadrettet skal ske i forhold til nye folde, og dette spørgsmål bør derfor frem i lyset og afklares i tilknytning  til hele planprocessen. Lokalplansagen bør derfor - med mindre man vælger at bevare de hidtidige folde - afbrydes, indtil en samlet vurdering kan finde sted. Man bør ikke afslutte planprocessen nu uden afklaring af spørgsmålet om foldene, som i så fald vil blive et efterfølgende uløseligt problem med mulige katastrofale følger. 

3) De 2 ovf. nævnte forhold er hver for sig og i fællesskab udtryk for en ødelæggelse eller ihvertfald en helt afgørende og utilfredsstillende forringelse af Brandlund Hedes fredede naturværdier. De nye folde og boligområdet vil trænge sig helt ind på hedens natur,  og ind- og udsigtsproblemerne vil blive kolossalt store , hvad man kan forvisse sig om ved selvsyn. Naturoplevelsen på heden vil i givet fald blive meget voldsomt påvirket og lide ubodelig skade.  

4) Hele  det planlagte byggeprojekt og rideklubbens indtog på heden står til at kunne blive en skamstøtte for Ikast-Brande kommunes natursyn og naturpolitik.

5) Løsningen er fortsat at undlade at vedtage planerne, men at udarbejde planer i overensstemmelse med Strukturplanen - og endvidere at kommunen køber/eksproprierer med henblik på en kommunal udstykning. 

6) Jeg forventer ikke, at alle byrådsmedlemmer kender Brandlund Hede indgående. Jeg tilbyder derfor som borger at gå en god og hyggelig guidet tur med hver enkelt af Jer, som har interesse for det. Bare ring. Hvorfor frygter jeg mon, at interessen vil blive minimal ??  

Jens Møller   

Nordlundvej 168  

7330 Brande  

Kommentarer

Godt brølt løve! Jeg går gerne med på hedeturen. Måske ser vi kejserens nye klæder.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Telekæden Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul 2020