Bekymringsbrev vedrørende midlertidig lukning af Åhaven

Forældrerådet fra Åhaven har sendt følgende bekymringsbrev til politikerne i byrådet:

Vi i Åhavens forældreråd har udfærdiget dette brev, da vi er bekymrede for fremtidens normeringer i Brande og ønsker klare udmeldinger fra politikernes side. Vi ønsker at bevare Åhaven åben, da vi frygter en lukning vil påvirke de øvrige børnehavers normeringer og have negativ indflydelse på vores børns muligheder for trivsel, læring og udvikling. Vi savner inddragelse som forældre i beslutninger der vedrører vores børn og vi frygter, at beslutningerne er blevet truffet på de forkerte grundlag - netop med alt andet end hvad der er bedst for børnene!

Ikast Brande kommune planlægger at lukke børnehaven Åhaven midlertidigt fra 1 september 2019. Dette begrundes således af kommunen: I Brande er der tomme dagtilbudspladser på grund af et faldende børnetal. Det forventes, at der i gennemsnit bliver 41 uudnyttede pladser i Brande i 2019. Samtidig står Sundhedsplejen og Dagplejen i Brande og mangler lokaler, indtil den nye skole i Brande er færdig. De har tidligere anvendt lokaler i Centerparken 2, som nu er nedlagt. En midlertidig lukning af Åhaven, der er en afdeling af Brande Børnehaverne, vil sikre en mere effektiv drift af dagtilbuddene i Brande. I Åhaven er der pt. indmeldt 35 børn, som i stedet for kan få plads i Tumlehøj (også en afdeling af Brande Børnehaverne) og Børnehuset Brande.

Set ud fra kommunens synspunkt, er lukningen af Åhaven oplagt. Der er tomme pladser i byens børnehaver og de mangler et sted til dagplejens heldagslegestue. Kommunen kan spare lejen af et nyt sted, da de allerede ejer Åhavens bygninger. Når det så er sagt, vækker det bekymringer hos os:

- Er der regnet på andre scenarier i forhold til dagplejen og sundhedsplejen? Har man undersøgt muligheden for at benytte spejderhytten på Nordlundvej eller 4H-gården? Spejderhytten på Nordlundvej bliver i dag allerede anvendt af dagplejen, netop til dette formål.

- Hvorfor vælge en børnehave, som for nyligt er blevet renoveret for i omegnen af 500.000 kr.? Den planlagte besparelse ved den midlertidige lukning af børnehaven er 208.000 kr. Besparelsen kommer udelukkende af grundtilskuddet, da bygningen forsat vil være i drift og pædagogerne bliver fordelt på henholdsvis Tumlehøj og Børnehuset.

- Kommunen skriver, det har ingen budgetmæssige konsekvenser. Dette virker kortsigtet. Er der overvejet hvad det kan give af langsigtet konsekvenser? Gavner det vores børn eller personalet, at samle flere på ét sted, når studier netop viser det modsatte.

- Hvor meget er så reelt sparet, hvis der skal laves rum og plads til udsatte børn? F.eks. afskærmninger i de større dagtilbud? Øget administration, lønninger qua flere arbejdstimer i forbindelse med flytning og integration af nye børn og pædagoger i Tumlehøj og Børnehuset.

- Bliver der fremadrettet ”kun” mulighed for at vælge en idræts- eller skovbørnehave? Hvad med det musikalske/kreative aspekt, som Åhaven slår sig på?

- Hvor skal de børn søge hen, som ikke passer ind i en børnehave med 60+ børn? Åhaven er byens mindste, kun normeret til 48 børn.

- Er der udarbejdet en risikovurdering samt en handlingsplan for, hvordan pædagogerne skal håndtere inklusionen af børn, der har brug for specielle rammer?

- Ser man udelukkende på Tumlehøj, er den mere eller mindre ét stort rum. Får børnehavens nuværende børn nu pludselig mindre mulighed for udfoldelse, fordi der skal inddrages rum til stille-zoner, musik og krea-stationer eller må de nye børn tilpasse sig det der er i dag?

- Hvad har det af betydning for Børnehuset? Den er i dag normeret til 70 børn, stiger dette til 90+ ved åbningen af en ny stue?

- I Brande Børnehaverne har man et fantastisk førskoleprogram. Hvordan vil man fortsætte det i Børnehuset, når det tomme lokale, som indtil nu har været benyttet til dette formål, inddrages til ny stue?

 Har man gjort sig nogle overvejsler over, hvilke tiltag der skal gøres, for ikke at belaste de fælles indendørs arealer yderligere, når nu antallet af børn eventuelt vil stige?

- Indretning og pladsforhold har stor betydning. Pladsforhold og støjproblemer hænger i høj grad sammen. Som minimumsreglerne ser ud, skal der være mindst 2 kvadratmeter frit gulvareal i opholdsrum for børn i en børnehave.

- Åhaven er i dag en del af Brande Børnehaverne - et samarbejde mellem Tumlehøj, Brande Børnehave og Åhaven. Hver børnehave har sit hovedtema. Vi som forældre har valgt den enkelte børnehave netop ud fra de muligheder, som disse temaer kan tilbyde. Når 3 børnehaver bliver til 2 og Børnehuset også inddrages, hvilke overvejelser er der gjort og hvilke tiltag vil kommunen iværksætte, for at fortsætte med at tilgodese fokusområderne.

- Det har noget at sige hvilke regelsæt/vaner/traditioner, der skal køre videre – det betyder meget for børnene. Vi opfordrer kommunen til at lægge planen offentligt ud, så der spilles med åbne kort overfor forældrene. Kun på den måde kan hver familier træffe den rette beslutning for deres børn fremadrettet.

- Hvilket pres lægger det på børnehaverne, når kommunen lukker én børnehave. Kan børnehaverne så reelt følge med? Hvad sker der med normeringerne?

- BUPL anbefaler max 6 børnehavebørn i alderen 3-5år pr voksen. Via BUPL’s hjemmeside oplyses det, at Ikast-Brande Kommune gennemsnitligt har 6,48 børn pr voksen. Det er før de kommende besparelserne. Her skal der også tilføjes, at børnene starter før de er fyldt 3 år. Dette forringer normeringerne og er ikke afspejlet i opgørelsen.

- Der mangles klarhed over hvor mange børn, der bliver i de enkelte børnehaver efter 1 september. Normeringen er en årsnormering, så færrest børn efter sommerferien og flest børn lige op til sommerferien. Når Åhavens børn flyttes pr 1 september, opnås antallet af max børn så væsentligt tidligere end før? -og hvad har det af betydning for de nye små, som starter efter 1 september? 

- Hvordan opnås læring og kvalitet hele dagen, når der i ydretimerne er to medarbejdere til 35-40 børn?

- Er ydretimerne kun den sidste halve time inden mor og far kommer? I nogle børnehaver er der eksempler på, at der kun er fuld bemanding 2,5 time pr dag, vel og mærke hvis der ikke er fravær - resten kategoriseres som ydertimer.

“Det vil koste cirka 2 milliarder kroner at indføre minimumsnormeringer, så vi kan komme tilbage til det niveau, vi havde i daginstitutioner for knap 10 år siden. Det siger alt om, hvor meget der er sparet på børneområdet de seneste år”, siger Elisa Bergmann formand for BUPL.

- Er det en kommunal strategi med større dagtilbud? I Bording og Engesvang har man valgt, at lukke byens eksisterende børnehuse og bygge store børnehuse. I Bording en kombineret børnehave/vuggestue med plads til 130 børnehavebørn og 20 vuggestuebørn. Tilsvarende i Engesvang. En kombineret børnehave/vuggestue med plads til 130 børnehavebørn og 20 vuggestuebørn, samt en heldagslegestue til 20 børn.

- En undersøgelse fremlagt af Århus Universitet konkluderer at, der er en række udfordringer i store daginstitutioner i forhold til at udvikle pædagogisk kvalitet, og dermed give børnene gode muligheder for trivsel, læring og udvikling. Rapporten kan derfor ikke anbefale at oprette store daginstitutioner med op til 100 børn eller mere. Undersøgelsen viser, at den pædagogiske kvalitet, i den konkrete dagligdag er højere i små daginstitutioner end i store. Dette gælder i forhold til de tre centrale områder: Fysiske rammer, relationer samt leg og aktiviteter.

- Er der på baggrund af rapportens konklusioner, udarbejdet en risikoanalyse og handleplan for hvordan vi fortsat sikre den pædagogiske kvalitet, når nu flere børn samles på ét sted? Også i forhold til øget stress og et generelt mere udfordrende arbejdsmiljø? 

- BUPL har kommenteret på denne rapport: Når kommuner samler vuggestuer og børnehaver i store daginstitutioner, sker det på bekostning af børns trivsel, læring og udvikling.

Ifølge Elisa Bergmann, formand for BUPL, bør rapporten få advarselslamperne til at blinke ude i kommunerne. Resultaterne er et vink med en vognstang til kommunerne om at sikre ressourcer til bedre organisering og planlægning i de store daginstitutioner. Det er vigtigt, at pædagogerne kan give børnene tryghed og nærvær både i store og små daginstitutioner. Fokus er i for høj grad gledet over på økonomi og stordriftsfordele i stedet for at være på børnene, som er dem, det hele handler om.”

Hvad har en prognose at gøre med dagtilbudskvaliteten for vores børn? Befolkningsprognosen for kommunen viser, at der fra år 2018-2034 er et fald i de 3-5årige på -0,7%. I denne prognose er f.eks. Bestseller Village ikke inkorporeret. En problemstilling, som prognosen også kommer med, er at der er et markant stigende antal ældre og et fald i indbyggere i alderen 25-49 år. Hvorfor ikke investere i at knække den kurve nu! Den landsdækkende prognose for børnetallet er stigende, så hvad kan kommunen gøre, for at få en andel i den. Der er ikke sammenhæng mellem vores brand som landets stærkeste erhvervskommune og nedskæringer på børneområdet. Hvis vi ønsker, at flere – især unge børnefamilier – skal bosætter sig i kommunen, bør vi kunne tilbyde attraktive pasningstilbud. Vi opfordrer kommunen til at tænke langsigtet. Ifølge rapporten ”Stærke Dagtilbud” udsendt af Børne- og Socialministeriet i 2017 er det altafgørende med en tidlig indsats.    

Vi ønsker en debat for alle børnehavebørn i Brande. En så markant ændring af strukturen vil få konsekvenser, ikke bare for børnene i Åhaven, men for alle børnehavebørn i Brande. Vi er bekymrede for fremtidens normeringer og ønsker åbenhed og klare udmeldinger fra politikernes side. Vores børn må ikke blive brikkerne i endnu et sparespil.

Hvis I vil bakke op om børnene, så vil vi gerne opfordre til at møde op til byrådsmødet mandag d. 24 juni kl. 18.30 på Rådhuset i Ikast. Vi mener ikke, vi har råd til at lade være.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for Brande Bogen
Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Street Art 2019