Der er så meget, jeg ikke forstår…

Hvordan kan det være, at vi skal blive ved med at sætte landvindmøller op til gene for en masse mennesker når:

- havvindmøller kan producere 50-100% mere strøm?
- man ikke har fundet ud af at ”gemme” strømmen og overproduktionen af strøm eksporteres til dumpingpriser?
- man derfor allerede nu er nødt til at betale mølleejerne for at stoppe møllerne?
- vores elnet endnu ikke er gearet til at transportere det strøm, der produceres?
- man ikke ved, hvordan vindmøller påvirker sundheden hos mennesker og dyr?

Som jeg har forstået det, betaler staten p.t. et kæmpe tilskud til opsætning af vindmøller – penge, der efter min mening kunne bruges langt mere fornuftigt, da de fleste af disse penge går direkte i mølleopsætterens private lomme!

I Ikast-Brande og Vejle kommune vil man nu opsætte 10 møller langs den midtjyske motorvej. Et mølleprojekt, der er startet af én mand, som helt klart vil få en enorm økonomisk gevinst ved dette projekt. Han har nemlig en ældre mølle, hvor tilskuddet snart falder bort, og møllen er derfor ikke rentabel mere. Ved opsætning af nye møller får han personligt erstatning for den gamle mølle samt nye tilskudskroner fra staten. Denne mand har med hjælp af et investeringsfirma ”solgt” et rigtig godt produkt til kommunen. Han har ”købt” de nærmeste ejendomme i området op for overpriser og fortalt kommunen, at der er bred opbakning i området til projektet.

Vi er en række borgere, der kommer til at bo i nærheden af møllerne med de gener, der følger. Vi har haft inviteret en række politikere til kaffe for at fortælle om vores bekymring i forhold til projektet. Mange har takket ja til tilbuddet, og det er rart at mærke, at politikerne faktisk gerne vil lytte til os, og flere har også givet udtryk for, at de ikke var klar over de problematikker, vi nævner - da de jo er præsenteret et færdigt projekt. Dog undrer jeg mig over den kamp, vi som almindelige borgere skal kæmpe. Vi er som udgangspunkt år bagud i projektet i forhold til projektmageren, og han har en investor med erfaring i mølleprojekter og advokaters hjælp til at fremlægge et projekt, som på papiret ser rigtig godt ud.

Vi andre derimod hører om projektet via e-boks, hvor vi, der skal bo tættest på møllerne, får en indkaldelse til et borgermøde. De øvrige indbyggere i Brande får intet at vide om mødet! I e-boksen kommer også VVM-redegørelsen, hvilken vi efter borgermødet har 2 timer til at komme med indsigelser til.

Efterfølgende har vi så kunnet skrive vores indsigelser til selve projektet. Men hvordan skriver man en indsigelse? Hvordan får man givet udtryk for sin bekymring i et sprog, som de embedsmænd, der skriver referat af indsigelserne ser vigtigheden af, så det vigtige kommer igennem til politikerne? Vi har som borgere mulighed for at få aktindsigt i sagen, inden vi skriver vores kommentarer. Nogle af mine naboer har søgt denne indsigt, og naboerne i Vejle kommune fik også aktindsigten rettidigt, dog manglede der enkelte referater. I Ikast-Brande kommune er den ikke kommet endnu, selv om indsigelserne skulle være indgivet den 20. april. Hvad er det, man forsøger at skjule??? På borgermødet blev der spurgt, om det var Siemens vindmøller, der kom op? Dette kunne man ikke svare på. Men i papirerne fra Vejle kan man se, at repræsentanter fra Vejle kommune, Ikast-Brande kommune, projektmager og Siemens holdt møde i januar. Og rygtet siger, at møllerne allerede er bestilt til uge 45? Allerede nu er der også fældet fredskov og lavet borehuller i området - men projektet er vel ikke vedtaget endnu? Eller er det?

Vi kan også se, at man allerede nu planlægger at opsætte større møller end beskrevet i VVM’en. Dette har vel en væsentlig betydning i forhold til de gener, det medfører? Beregninger viser, at ved en middelvind på 6 m/sek. vil støjgenerne i området ligge på mellem 83%-98% af det maksimalt tilladte. Så er der jo ikke meget at give af!

På vores kaffemøder med politikerne har vi hørt om en smileyordning. Projektmager har i projektet vedlagt et ark, hvor beboere i området er angivet med en smiley efter deres indstilling til projektet. Dog er vi oplyst om, at nogle har fået grønne smileys uden at være spurgt om deres mening. Vi er blevet lovet en kopi af dette ark. Men det er pludselig blevet væk?

Jeg er helt med på, at vi skal have grøn energi. Men hvorfor ikke sætte disse møller på havet, hvor de ikke generer, og hvor det blæser meget mere? Hvorfor lige i vores område, som ovenikøbet er det mest vindfattige område i Danmark?

Jeg er også med på, at vi skal støtte vores virksomheder i kommunen, men om der skal bygges havmøller eller landmøller giver vel de samme arbejdspladser. Ifølge viceborgmester Preben Christensen tjener kommunen intet på, at der opsættes møller i området.

Er det virkeligt så vigtigt at blive årets erhvervs-kommune igen, at man bøjer reglerne, tager del i forhandlinger af møllerne og måske skjuler oplysninger for borgerne? Er det at blive årets erhvervskommune vigtigere end borgernes sundhed? Og i virkeligheden handler alt dette måske ikke engang om at være god ved miljøet, men at få del i statens penge.

Ja, der er så meget jeg ikke forstår!

Anja Emborg
Hastrupvej 22
Brande

Kommentarer

Præcis det samme er sket i Næstved Kommune. Samme fremgangsmåde, som du så præcist beskriver.
Vores møller var oppe og i indkøringsfasen, INDEN der forelå en afgørelse over borgernes indsigelser til Natur og Miljøklagenævnet.
Alle regler, love tilsidesættes uden betænkeligheder, såsnart det handler om vindmøller.

Sandheden om Støj...Se dette støjforedrag, som dansk Vindmølleforening, gør alt for at fjerne. Dansk Vindmølleforening, der har samme adresse som Viden om Vind.
Se den med danske undertekster.
www.lavfrekventlyd.dk

Køb Bogen: "En skjult magt" af. Peter Skeel Hjorth (Frydenlund forlag) med vindmøller

Den portugisiske kvinde, der optræder på videoen på www.lavfrekventlyd.dk har ingen anerkendelse blandt forskere. Se f.eks. svar fra sundhedsministeren til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg: "Konklusion: En portugisisk forskergruppe har konkluderet, at længerevarende udsættelse for vibrationer pga. høje niveauer af lavfrekvent støj og infralyd kan medføre negative systemiske helbredseffekter. Dette fund er ikke accepteret i det internationale medicinske og videnskabelige samfund. Gruppen har også fremsat den hypotese, at en familie, der bor nær vindmøller, vil udvikle VAD pga. udsættelse for lavfrekvent støj, men har ikke fremlagt beviser herfor.” http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/suu/spm/540/svar/1122706/1350187.pdf

Der er så meget, at Anja ikke forstår … hvilket egentlig er ganske forståeligt set i lyset af, hvor meget modstandere af vindmøller fylder i mediebilledet, og de informationer, som de bidrager med.

Jo – man ved hvordan vindmøller påvirker sundheden hos mennesker. Der er ikke dokumenteret nogen sammenhæng mellem naboskab til vindmøller og helbredsmæssige påvirkninger. Dette har gentagne gange været budskabet fra Sundhedsstyrelsen og diverse ministre. Se f.eks. http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/suu/spm/361/svar/1214741/1491844.pdf

Ja – havvindmøller producerer mere strøm end landmøller, men seneste beregninger fra Energistyrelsen dokumenterer, at havvind fortsat er 30 % dyrere for samfundet end landvind. Eftersom det er vigtigt for Anja – der som de fleste danskere er med på at vi skal have grøn energi - hvor meget staten betaler i tilskud til opsætning af vindmøller, bør hun støtte den samfundsmæssige billigste løsning dvs. landmøller frem for de dyrere havmøller.

Ja – Danmark vil få stor fordel af, at el nettet mellem især Danmark-Tyskland og i Sverige udbygges, men selv med de nuværende tekniske begrænsninger er handel med el over landegrænser en god forretning for Danmark. Det fremgår af Energinet.dk, der er ansvarlig for el systemet, at Danmark typisk tjener mellem en halv og en milliard kr. pr. år på handlen med el mellem lande.

Vindmølleejere betales ikke for at stoppe deres møller. Tværtimod skal de betale for at levere el de få timer, hvor der er problemer med at forbruge produceret el. Derfor vælger de at stoppe møllerne.

Så er det bekymringen med størrelsen af vindmøller og støjen. Lovgivningen er klokkeklar: I modsætning til alle andre områder er støjgrænser ikke vejledende men absolutte. Dvs. mens støj fra veje ofte overskrider den 58 dB vejledende grænse, vil vindmøller blive tvunget til at stoppe, såfremt de ikke kan overholde grænsen på max. 44 dB. Hvorvidt det drejer sig om en 100 kW eller 3.5 MW mølle er ligegyldig – støjgrænser er de samme.

Anja forstår ikke, hvorfor kommunen ikke siger nej til vindmøller. Måske dette kan bidrage til Anja’s forståelse: Som samfund – globalt og nationalt – er vi enige om at gøre en indsats for at reducere den globale opvarmning og de katastrofale følger af denne. I Danmark er målet at 50 % vedvarende energi i 2030, og at vi helt undlader brugen af fossile brændsler (olie, kul) i 2050. Vindenergi – på land og på hav – er et nødvendigt værktøj til at nå disse mål. Staten har lagt planlægnings opgaven hvad angår vindmøller ud til kommunerne, hvorfor en ansvarlig kommune som Ikast-Brande naturligvis påtager sig opgaven – også selv om det ville være langt mere bekvemt at stikke hovedet i busken og halen mellem benene.

Disclaimer: Ud over mine roller som medlem af Randers Byråd og bekymret morfar, er jeg ansat som energipolitisk senioranalytiker hos Danmarks Vindmølleforening.

Velkommen til Jens Peter Hansen, Dansk vindmølleforening, der har samme adresse som Viden om Vind. Jens Peter Hansen, hvorfor er du så bange for den video--?? :)

Den kritik du udfører, er jo Viden om Vinds ord, hvordan kan du tale på deres vegne, når du er ansat i Dansk Vindmølleforening--??. Men 2 døre og et rum, er nok svaret.

Notat vedrørende VidenOmVinds undersøgelse af Mariana Alves-Pereira, og deres notat af
Januar 2017.
Marts 2017, Finn Nielsen
Baggrund
VidenOmVind (herefter VOV) har i forbindelse med at Mariana Alves-Pereira (herefter MAP) har
været i Danmark og fortælle om infralyd og lavfrekvent lyd, rundsendt en mail til byråd i Danmark
der fremstiller MAP som uærlig, og at hendes forskning ikke har hold i virkeligheden. Til dette
formål trækker de på og henviser til en række forskere og deres udtalelser. Dels direkte stilet imod
MAP, og dels mod støj fra vindturbiner.
Informationsindsamling vedrørende VOVs påstande:
I forlængelse af VOVs udtalelser har jeg indsamlet en række informationer om deres arbejde og
påstande, samt kontaktet MAP, Waubra Foundation - Australien.
Følgende er sket:
1. Kontaktet MAP, for at høre om hun har manipuleret med data som påstået, og hvad der
kunne ligge til grund for denne udtalelse.
2. Indhentet informationer fra Waubra Foundation om forskeren Simon Chapman.
3. Søgt på Danmarks Vindmølleforenings hjemmeside om yderligere informationer på de
forskere, de nævner.
4. Søgt på internettet om de forskere VOV nævner.
Følgende bemærkninger er fundet:
"VidenOmVind har kontaktet de danske forskere Mads Klokker og Jesper Hvass-Schmidt, der i
2014 har publiceret oversigtsstudiet Health Effects Related to Wind Turbine Noise Exposure: A
Systematic Review."
Studiet er et oversigtsstudie, det vil sige, at man har søgt på den litteratur, der er kan findes på nettet
i dag. Endvidere er studiet begrænset til artikler på engelske, tyske samt skandinaviske sprog.
Herefter har man statistisk sammenholdt, det man har kunne finde.
Mads Klokker udtaler endvidere i et foredrag for vindindustrien i 2012:
Jeg er ikke "støjforsker"!
Jeg er ikke arbejdsmediciner!
Jeg er ikke psykolog!
Jeg ved intet om vindmøller!
Jeg er ØNH-specialist.
http://www.dkvind.dk/html/arrangementer/tidligere/031112_vindtraef/mads_klokker.pdf
"VidenOmVind har fundet artiklen “How the factoid of wind turbines causing ‘vibroacoustic
disease’ came to be ‘irrefutably demonstrated’. Artiklen, der har været offentliggjort i
”Australian and New Zealand Journal of Public Health” i 2013, er forfattet af forskerne Simon
Chapman og Alexis St Georg fra School of Public Health, University of Sydney, New South
Wales."
Simon Chapman er af det australske senat blevet pålagt i en åben høring at komme med en
offentlig undskyldning for uetisk optræden i sin forskningsvirksomhed.
Endvidere er det værd at bemærke, at Chapman aldrig har studeret medicin og biologi. Han er
sociolog og har fået sin PhD i medicin for et sociologisk studie i cigaretreklamers effekt på
mennesker. Endvidere udtalte senatet stærke bekymringer over Chapmans tætte tilknytning til
vindindustrien.
Her læses om den åbne høring samt undskyldning:
https://stopthesethings.com/2015/08/23/wind-industrys-propaganda-king-simon-chapman-forcedto-
apologise-to-dr-sarah-laurie-for-false-malicious-taunts/
Her læses om svaret fra MAP og Dr. Branco, der er publiceret i samme tidsskrifter som Chapman:
http://waubrafoundation.org.au/resources/alves-pereria-m-castelo-branco-n-ltr-australian-newzealand-
journal-public-health/
"Ingen af de mikrofoner af forskellig type, der blev anvendt ved støjmålingerne, er certificeret til
måling af lavfrekvent støj."
Dette er igen en påstand og passer ikke. Målingerne er foretaget af et akkrediteret lyd firma dBLab,
og der er til målingerne blevet anvendt 01dB Symphonie microphoner. Endvidere har I.S.Q
(http://www.isq.pt) der svare til Dansk Teknologisk Institut i Danmark verificeret metoden og
udstyret der blev anvendt til målingerne.
Læser man endvidere EU direktivet: "Number 765/2008, of the European Parliament" -- no
separation of accreditation for noise and ILFN (Infrasound and Low Frequency Noise) – kræves
der heller ikke en speciel akkreditering til at måle lavfrekvent støj og infralyd.
"Støjmålingerne blev gennemført med anvendelse skalaen dB(L), hvor den internationalt
anerkendte standard for støjmålinger er dB(A)"
dB(L) er den videnskabelige måde at måle lyd på. dB(A) er kun det mennesket kan høre. Det er lige
som at sige at ultraviolet lys ikke er farligt, fordi vi ikke kan se det. Men bruger de fleste ikke
solcreme?
"Vindmølleopstiller er i besiddelse af informationer fra støjmålingerne, der dokumenterer, at
Mariana Alves-Pereira har manipuleret med resultaterne."
Dette er en meget meget grov anklage, hvor der ikke medfølger dokumentation af nogen art. Ved at
grave mere i dette er det også fremkommet at VOV intet belæg har for disse udtalelser. De ønsker
blot at påvirke politikerne i en negativ retning mod MAP for at fremme økonomiske interesser frem
for borgernes sundhed og helbred.
Perspektivering
Som det fremgår af ovenstående, kan der sættes store spørgsmålstegn ved kvaliteten af Henrik
Vinthers udtalelser på vegne af VOV. Der gøres alt for at få MAP til at fremstå som useriøs med
reference til forskere der ikke nødvendigvis har den rette baggrund, samt at påstå hun har
manipuleret med data uden at kunne dokumentere det.
Bemærk, at VidenOmVind har samme adresse som Danmarks Vindmølleforening, og at dem der står bag
organisationen foruden Danmarks Vindmølleforening er Vindmølleindustrien samt en lang række aktører på
markedet for vindkraftværker og energi. Se http://www.videnomvind.dk/om-videnomvind.aspx for det fulde
omfang.

Google i øvrigt: Støjprofessor Henrik Møller, Ålborg universitet.
Sandheden er ilde hørt, og er på vej frem

Hvem er ham Jens Peter Hansen?. Han kan præsentere sig under følgende, ( Medlem af hovedbestyrelsen hos Cyklistforbundet) , (medlem af Randers byråd V ) , (Energipolitisk senior analytiker Danmarks vindmølleforening ).
Jens Peter Hansen dukker op  på alle mulige debatsider, omhandlende Vindmølle projekter rundt i landet.
Jens Peter Hansen er byrådsmedlem for Venstre i Randers, men er også ansat i DANMARKS VINDMØLLEFORENING.
Jens Peter Hansen er ansat til at udbrede Vindmøller.
Jens Peter Hansens indlæg er lange med mange henvisninger, til artikler og undersøgelser, der også findes lagt på Danmarks Vindmølleforening, eller hjemmesiden Viden om Vind, der for øvrigt ligger på samme adresse som Danmarks Vindmølleforening (Ellemarksvej 47, 8000 Aarhus C).!
Ud over at være ekstremt vindmøllepositiv, og gerne angriber modstandere, køre Jens Peter Hansen også gerne på skyldsfølelse.
 Jens Peter Hansen er umiddelbart ikke modtagelig for alternative forslag, havvindmøller, solenergi, bølgeenergi, kun Kæmpe vindmøller på land. Hvorfor mon ?? 
Er han objektiv eller farvet i Hans indlæg.??
Er han VINDMØLLE LOBBYIST ??..
Nu ved i hvem i debattere imod.

Jens Peter Hansen er en del af manipulations-teamet i Danmarks Vindmølleforening og Viden om Vind. I Danmark tillader man sådanne organisationer selvom de beviseligt fordrejer sandheden for at tjene store penge på andres ulykke. Politikerne lader det ske fordi trumfkortet Grøn omstilling er blevet accepteret som det bærende argument for at holde liv i en meget profitabel vindmølleforretning på bekostning af mange borgere.
En ny bog "En skjult magt" der netop er udgivet, beskriver og dokumentere denne underverden som er blomstret op i Danmark under vindmølleindustriens hensynsløse fremfærd.
Statsstøtte til vindenergi gennem 40 år har fristet mange til at handle udansk og uordentlig og vore politikere må revurdere situationen igen.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul